¡¡
Home About the Journal  News  Editorial Board  Editorial Department  Search  Contribution  Service  Chinese
    

¡¡

The Editorial Board of Chinese Journal of Computers

Editor-in-Chief
  SUN Ning-Hui
Associate
Editors-in-Chief
  CHEN Xi-Lin   FENG Deng-Guo   JIN Zhi   LIN Chuang   ZHOU Ao-Ying
Members

¡¡

  CHEN Gui-Hai    CHEN Ke-Fei     CHENG Xue-Qi     FAN Yu-Shun      FANG Bin-Xing

  FU Yu-Xi        GAO Wen         HAN Yan-Bo       HE Xin-Gui       HU Shi-Min  

  HUA Qing-Yi     HUAI Jin-Peng   HUANG Ji-Wu      JIANG Chang-JunªªJIANG Yi-Chuan 

  JIAO Li-Cheng   JIN Hai         LI De-Yi         LI Gang          LI Guo-Jie 

  LI Jian-Zhong   LI Ke-Qiu       LI Wei           LI Xiao-Ming     LI Zhong-Cheng 

  LIN Hui-Min     LIU Da-You      LIU Yun-Hao      LIU Zhi-Yong     LU Han-Qing 

  LU Xi-Cheng     LU Ru-Qian      LU Jian          LUO Jun-Zhou     MA Jian-Feng 

  MEI Hong        MENG Dan        MENG Xiang-Xu    MIN Ge-Yong     

  NIU Xin-Xin    OUYANG Dan-Tong  PAN Qi-Jing      PAN Yun-He       PAN Zhi-Geng 

  PENG Qun-Sheng  QIAN De-Pei     QU Yu-Zhong      SHEN Xiang-Yan   SHEN Xu-Bangªª

  SHI Zhong-Zhi   SHU Ji-Wu       SU Jin-Shu       SUN Zhong-Xiu    TAN Tie-Niu 

  TANG Zhi-Min    TIAN Jie        WANG Guo-Yin     WANG Huai-Minªª  WANG Ji 

  WANG Shan       WANG Xing-Wei    WU Jian-Ping     XIAO¡¡Jian-Guo 

  XU Jin          YANG Xue-Jun    YANG Yi-Xian     YU Ge            YU Jian

  ZHA Hong-Bin    ZHANG Bo       ZHANG Chang-Shui  ZHANG Da-Peng    ZHANG Jian

  ZHANG Yao-Xueªª ZHAO Qin-Ping   ZHOU Li-Zhu      ZHOU Xing-She    ZHU Chuan-Qi

  ZHU Yue-Fei

¡¡¡¡

P. O. Box 2704, Beijing, 100190
Tel£º£¨010£©62620695  E-mail: cjc@ict.ac.cn